* پیشتاز در ارائه محصولات دوستدار محیط زیست ( مصرف بهینه منابع آبی ، کاهش حجم فاضلاب تولیدی ، تکریم انسان به جهت استفاده از محصولات در شأن او و محیط زیست)
* احترام به حقوق مشتری با ارائه کالاهای دارای کیفیت روز جهانی
* تعهد زیست محیطی با محصولات کاهنده مصرف آب و انرژی بدون کاهش راحتی
* بکار گیری قطعات بهداشتی بدون هرگونه عوارض جانبی بر روی مصرف کننده آب
* متابعت از سیستم بدون سرب (Lead Free) جهت خروجی 100 درصد بهداشتی
* ارائه محصولات کاملتر ، راحت تر و سازگارتر با کاربر و محیط اطراف آن
* معرفی استاندارد روز اروپا و شرکت در تدوین اولین استاندارد شیرهای هوشمند الکترونیک در ایران