شیر هوشمند الکترونیک سولینو

  اولین شیر چشمی هوشمند فوتونیک-الکترونیک در عرصه جهانی که مجهز به امکانات تبدیل نور به انرژی الکتریکی می باشد. با این شیر بهترین عملکرد یک شیر الکترونیک در هر مکانی در دسترس شماست...

    >  با وقار و مطمئن > شیر هوشمند زیرک و بادوام > ایمن و بهداشتی > سازگار بامحیط زیست