شیر هوشمند الکترونیک لوپینو

   

مجهز به دکمه هوشمندایکوا این دکمه هوشمند بی نظیر که دارای ثبت جهانی نیز می باشد قابلیتهای کاربردی نظیر (قطع موقت جریان آب) برای زمان نظافت شیر و سینک روشویی و یا (جریان موقت آب) برای پر کردن سینک روشویی و یا تمیز کردن مسیر خروجی سینک , دارا می باشد.

  > طراحی مدرن و زیبا > ایمن و باهوش > بهداشتی