شیر هوشمند الکترونیک آشپزخانه هایبرید

   

دست های چرب و روغنی ، انگشتان آغشته به مواد غذایی ، شستن دست ها پس از خرد کردن گوشت ، مرغ و یا سایر مواد آشپزی ، در کنار آرامش خاطر رعایت بهداشت در تماس با شیر نیاز به استفاده از شیر آشپزخانه “هایبرید” را نمایان می سازد

    > ترکیبی شگرف از نو آوری و تکنولوژی > تجمیع مزایای شیر اهرمی آشپزخانه و شیر هوشمند الکترونیک در یک شیر > طراحی مدرن و یکپارچه